Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments
ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดัดงาม เย็นสายน้ำนามป่าสัก วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าเรือ ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

ประวัติห้องสมุด

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดประชาชน ในอันที่จะตอบสนองความต้องการด้านการอ่าน การศึกษาของประชาชนซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับห้องสมุดไว้ดังนี้ " ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภทสำหรับประชาชน หนังสือที่ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ หนังสือสำหรับเด็ก วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้ เด็กๆส่วนใหญ่สนใจที่จะทราบเรื่องราวต่างๆแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหา และรูปภาพให้เขาได้อ่าน ให้ความรู้ ให้ความบันเทิงเด็กๆจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่รอบรู้มีธรรมะประจำใจ มีความรักบ้านเมือง มีความต้องการ มีความปรารถนาจะทำแต่ประโยชน์ที่สมควร "
          ฉะนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชปณิธาน กระทรวงศึกษาธิการจึงพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อันได้รับพระราชทานนามว่า “ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ”

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี ” ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2535 โดยจัดตั้งที่อำเภอท่าเรือ การกำหนดการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อย และกำหนดทำพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2535 โดยกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด


          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณด้าน หลังสถานีรถไฟอำเภอท่าเรือ จำนวน 1 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี ” อำเภอท่าเรือ โดยทำสัญญาใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินไว้กำหนดสัญญาคราวละ 5 ปี ซึ่งเดิมอนุญาตให้เทศบาลตำบลท่าเรือใช้จัดเป็นสวนสาธารณะ

copyright 2010 All right reserved

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอท่าเรือ ถนนเทศบาล2
ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ 0-3534-1100

e-mail : tharualib@gmail.com